Шахмат ойыны Шахмат ойынын алу.
Пирамида ойыны.
Пирамидадаѓы сµздерді іздеп табу керек.
Пирамида ойынын  алу.
Файлдыњ ‰лкендігі 1,20 Мб
Puzzle v1.2 Мозайка ойыны.
Суреттерді ќ±рап жинау керек.
Puzzle v1.2 Ойынды  алу.
Файлдыњ ‰лкендігі 710 Кб
Эрудит 1.4 ойыны.
Сµздер ќ±ру керек.
Б±л ойынды ойнау ‰шін ОЗУ 128-ден кем болмауы керек.
Эрудит ойынын  алу.
Файлдыњ ‰лкендігі  4,65 Мб
WinRAR 3.51ru Архиваторы. Архиваторды  алу.
Дєрісін алу.
Файлдыњ ‰лкендігі 1,06Мб
Дєрісініњ ‰лкендігі  3,26Кб
Vacupad - Интернетті аралаѓанда компьютерде жазылѓан мєліметтерді т‰гел жойып тастайды.
Vacupad - программаны  алу.
Файлдыњ ‰лкендігі 166Кб
Реаниматор 98 программасы.
Компьютердіњ мањызды файлдарын саќтап ќалады.
Компьютер ќосылмай ќалѓан жаѓдайда табылмайтын кµмекші.
Windows 95/98 ж‰йесімен ж±мыс істейді.
Реаниматорды  алу.
Файлдыњ ‰лкендігі 1,07Мб
ReGet Deluxe 4.2.263 Интернеттен ‰лкен файлдарды алѓанѓа таптырмайтын программа. Файлды бірнешеге бµліп барлыќ бµліктерді быраќ алады, сол арќылы интернеттен файлдарды жылдам алады.
Интернет ‰зіліп кеткен жаѓдайда кайта ќосылѓанда  файлды жалѓастырып ала беруге м‰мкіндік береді.
ReGet Deluxe 4.2.263 программаны  алу.
Дєрісін алу.
Орысша аныќтамасын алу.
Файлдыњ ‰лкендігі 1,99Мб
Дєрісініњ ‰лкендігі  16,4Кб
Аныќтаманыњ ‰лкендігі 42,8Кб
Флешгет программасы  Интернеттен файлдарды кµшіріп алуѓа арналѓан программа Флешгет программасын  алу.
Opera 8.50 - Броузер, орысша версиясы.
Интернетіњ беттерін ашуѓа арналѓан поргарамма. ¤зінде пошта тексеретін программасы жєне файлдарды интернеттен бµліп алып кµшіретін программасы бар, интернет ‰зіліп кеткен жаѓдайда косылѓаннан кейін файлды жалѓастырып кµшіре беруге болады.
Opera 8.50 программасын  алу.
Файлдыњ ‰лкендігі 1,99Мб
Следопыт ќ±жатты іздеу программасы - Ќ±жаттыњ ішіндегі жазылѓан сµздер бойынша іздейді. Желіге ќосылѓан компьютерлерді де іздейді. Следопыт программасын  алу.
Файлдыњ ‰лкендігі 1,44Мб
radmin22ru - Желідегі компьютерлерді басќаруѓа арналѓан программа. Интернет желісі  арќылы да басќаруѓа болады. radmin22ru пограммасын + Дєрісі  алу.
Файлдыњ ‰лкендігі 1,83Мб
WINAMP223 - Компьютерде музыка ойнататын программа. WINAMP223 программасын  аул.
Файлдыњ ‰лкендігі 648Кб
Light Alloy 2.4 - Кино, AVI файлдарды ќарауѓа арналѓан программа. Кµп орын алмайды. Ж±мыс жасаѓанѓа жењіл программа.
Light Alloy 2.4 программасын  алу.
Жања версиясын  алу.
Файлдыњ ‰лкендігі 861Кб
Жања версиясыныњ ‰лкендігі 1,21Мб
Proxomitron 4.5 - желідегі компьютерді интернетке косатын программа, т.б. м‰мкіндіктері бар.
Proxomitron 4.5 программасын алу.
Русификаторын  алу.
Файлдыњ ‰лкендігі 1,34Мб
Русификатордыњ ‰лкендігі 52,2Кб
VDialer V3.7.2 - интернетке автоматты т‰рде звондайтын программа.
Ќанша уаќыт интернетте істегенін кµрсетеді.
VDialer V3.7.2 программасын  алу.
Файлдыњ ‰лкендігі 528Кб
AudioCatalyst 1.5 программасы аудио файлдарды Мр3 форматына аударатын конвертер AudioCatalyst 1.5 - программасын + дєрісін  алу.
Файлдыњ ‰лкендігі 1,52Мб
majestro - Егер сіз пернетаќтаѓа ќарамай тез жазуды ‰йренгіњіз келсе онда сізге керегі осы программа. Пернетаќталыќ тренажор Маэстро. majestro программасын алу.
Файлдыњ ‰лкендігі 72Кб
Ghost7 - Компьютеріњіздіњ операциялыќ ж‰йесін 15 минутта орнатуѓа кµмек теседі.
Ќалай істейтінін аныќтамасынан оќыњыздар.
Hard Disk - FAT-32 болуы тиісті
Ghost7 - программасын алу.
Аныќтамасын алу.
Файлдыњ ‰лкендігі 629Кб
Аныќтаманыњ ‰лкендігі 466Кб
kasp1.8.180_anti-hackerru - Антихакер программасы. Компьютеріњізді хакерлердіњ кіруінен ќорѓайды
Дєрілер туралы т‰сініктемесін оќып кµріњіз
Антихакер программасын алу.
Дєрісін - 1 алу.
Дєрісін - 2 алу.
Дєрі туралы т‰сініктемесін алу.
Файлдыњ ‰лкендігі 4,25Мб
Дєрісініњ ‰лкендігі 1)1,21Кб. 2)770Байт
Т‰сініктемесініњ ‰лкендігі 819Байт
Сайттыњ бірінші бетін ашады
Таќпаќтар алуѓа болады
Чатќа кіріп араласуларыњызѓа болады
Форумѓа кіріп кµріњіз
Сайт туралы µз пікіріњізді ќалдыруѓа боладыHosted by uCoz